नया साधारण सदस्य खुल्ला र नबिकरण गर्ने सम्बन्धी सुचना

सदस्यता आबेदन फारम

अध्यक्ष ज्यू
महिला आत्मनिर्भरता केन्द्र (मांक)
मेलम्ची ६ सिन्धुपाल्चोक

बिषय ः सदस्यता सम्बन्धमा ।
महोदय ,
उपरोक्त बिषयमा मलाई त्यस सस्थाको बिधान अनुरुप बिधानको परिधि भित्र रहेर सदस्यता बन्न इच्छुक भएको हँुदा ÷तल उल्लेखित बिबरण अनुसार सदस्यताको लागि तोकिएको शुल्क नगद÷ बैक भौचर संलग्न गरी यो निबेदन पेश गरेको छु ।
सदस्यताको किसिम ः
साधारण
आजिबन
सहोयोगी सदस्य

आवेदकको विवरण
नाम ः ……………………………………………
ठेगाना ः …………………………………………..
सम्पर्क पत्रचार ठेगाना ः ………………………………….
जन्म मिति ः ……………………………………..
पेशा ः……………………………………………………
योग्यता ः……………………………………………….

कुनै सामाजिक संघ सस्थामा आबद्ध भए उक्त संस्थाको
नाम ः…………………………………….. पद ः …………………

नोट ः नागरिताको फोटोकपि अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।
पासपोर्ट साइजको फोटो अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।

सिफरिस गर्ने आबेदकको
नाम ः……………………….. नाम …………………
सहि ………………….. सहि ः ……………….
मिति ः……………………………… मिति …………………